Reklama
 
Blog | Tomáš Nahodil

Advokátní úschovy. Výbušný problém, jehož řešení přesahuje možnosti advokátní komory

Policie oznámila, že pro důvodné podezření ze zpronevěry finančních prostředků složených do advokátní úschovy stíhá pražskou advokátku a její koncipientku. Dosud zjištěná škoda má přesahovat sto milionů. Nemusí však být konečná, upozorňuje policie. Poškozené klienty vyzývá, aby se jí přihlásili.

Celková výše zpronevěr advokátních úschov přesáhla za posledních dvaadvacet let podle veřejně dostupných zdrojů půl miliardy. I tady platí, že skutečná škoda může být vyšší. Proč ke zpronevěrám advokátních úschov dochází? Příčinou je selhání jednotlivců, které umožňuje systém a tím je nedostatečná úprava úschov v občanském zákoníku a zejména v příslušném stavovském předpisu České advokátní komory, včetně robustních kontrolních mechanismů.

Úschova (§ 2402 a násl. občanského zákoníku) je na rozdíl od jinak exkluzivně zákonem o advokacii založeného monopolu advokátů k poskytování právních služeb otevřeným smluvním typem. Poskytovat ji může kdokoli, kdykoli a komukoli. Lidé i firmy sobě navzájem, úplatně i bezúplatně, při svém podnikání i jen třeba pro ryze soukromé účely. Je to však právě cedulka „advokátní kancelář“ na dveřích, za nimiž se obvykle nacházejí pohodlná hluboká kožená křesla s konferenčním stolkem a knihovna plná svázaných sbírek zákonů a komentářové literatury, co v očích a v mysli klientů získává a povyšuje jejich důvěru, že s jejich finančními prostředky složenými právě do advokátní úschovy naloží advokáti jaksi lépe a odborněji, zkrátka ve všech ohledech bezpečněji, než kdyby je klienti složili k notáři nebo do banky.

Přestože advokáti musí Komoře už deset let (od 1. ledna 2013) bezodkladně hlásit přijetí finančních prostředků na účty svých advokátních úschov – používají k tomu webové rozhraní, tak zvanou elektronickou knihu úschov – je smutnou pravdou, že zpronevěry advokátních úschov vybuchovaly jako miny v minovém poli i během těchto posledních deseti let, tedy navzdory jejich elektronické evidenci. Slabinou tohoto systému je, že advokáta, který přijetí finančních prostředků do úschovy Komoře nenahlásí a zpronevěří je, odhalí jen stížnost podaná poškozenými klienty ke Komoře anebo trestní oznámení (co myslíte, nastaly i případy, kdy advokáti uschované prostředky Komoře nahlásili, a přesto je zpronevěřili…?). Za všechny mediálně známé případy z doby existence systému elektronické knihy úschov zmiňuji alespoň tyto:

Ke zdaleka největší zpronevěře klientských prostředků advokátem však došlo ještě před zřízením elektronické knihy úschov: rok 2000-11 (škoda 233 mil. Kč).

Naléhavě si proto kladu otázku, zda elektronická kniha úschov ve své dnešní podobě a formě představuje vhodné a účinné opaření proti budoucím zpronevěrám advokátních úschov. Desátý rok jejího používání je příležitostí zamyslet se nad tím, nenastal-li čas nahradit ji, nebo alespoň doplnit, o opatření vhodnější a účinnější, či o jejich kombinaci. Ostatně, evropské národní advokátní komory musejí stát před podobným problémem. Nevyřešily ho náhodou lépe? Nestálo by za to se u nich inspirovat?

Veřejnost si advokátní komoru spojuje s garantem kvality právních služeb advokátů, který za ni ručí, a patrně proto není otázkou zda, nýbrž kdy budou poškození klienti po zpronevěře svých prostředků složených do advokátní úschovy žalovat o náhradu škody i ji.

Jakkoli šlo podle veřejně dostupných informací v případech dosavadních zpronevěr finančních prostředků v advokátních úschovách vždycky o pochybení jednotlivých advokátů, a ne o organizovaný zločin, nelze dle mého názoru zavírat oči před tím, že příslušný stavovský předpis Komory, ani elektronická kniha úschov, tak jak byly a jsou nastaveny, nebyly, nejsou a bez systémových změn ani do budoucna nebudou schopné zabránit zpronevěrám advokátních úschov. Chyběla a chybí i soustavně přítomná aktivní prevenční kampaň Komory směrem ke spotřebitelům, tj. klientům advokátů, třeba v podobě srozumitelného graficky přívětivého průvodce advokátní úschovou (co to advokátní úschova je, jak funguje, jaké jsou během ní povinnosti advokáta a práva klienta, jak rozpoznat rizikovou advokátní úschovou, kam a jak se obrátit o radu a pomoc) umístěného na webu Komory, jehož by navíc advokáti pro lepší informování a ochranu klientů povinně přikládali k úschovním smlouvám.

Ponechat současnou úpravu advokátních úschov beze změny je jako ponechat miny v minovém poli. Výbuch každé další podkopává důvěru veřejnosti v právní služby advokátů, v advokacii jako celek, a vzhledem k tomu, že advokacie je součástí justice v širším slova smyslu, i v právní stát. Narušení důvěry každou další zpronevěrou je osudové a nenávratné. Sama advokátní komora má však jen omezené možnosti, jak zpronevěrám advokátních úschov zabránit. Koncepčně a systémově nejde tenhle problém vyřešit bez součinnosti s Institutem pro kriminologii a sociální prevenci, Policejním prezídiem, Nejvyšším státním zastupitelstvím, ministerstvy vnitra, spravedlnosti a financí.

Účinnějšími opatřeními proti zpronevěrám advokátních úschov, o nichž bychom ještě před deseti lety neuvažovali, by mohla být např. i tato (některá by bylo možné přijmout formou novely příslušného stavovského předpisu Komory, jiná formou novely zákona o advokacii):

 • kauce skládaná každým advokátem na účet Komory, který by se rozhodl a Komoře předem nahlásil, že bude poskytovat advokátní úschovy (vč. doplnění této specifické právní služby do seznamu zaměření praxe v seznamu advokátů), z níž by se v případě zpronevěry finančních prostředků alespoň částečně odškodnila poškozená strana smlouvy o úschově,
 • povinnost advokáta zasílat stranám smlouvy o úschově alespoň 1x týdně výpis se zůstatkem z úschovního účtu,
 • oprávnění poskytovat úschovy jen pro advokáty s určitou minimální délkou advokátní praxe,
 • vzorová smlouva o advokátní úschově přístupná na webu Komory,
 • výslovná úprava vztahu advokáta-školitele k advokátnímu koncipientovi v agendě advokátních úschov v příslušném stavovském předpise.

Není v mých možnostech, avšak v možnostech advokátní komory již ano, aby z informací, jimiž disponuje od advokátů obviněných/odsouzených během posledních deseti let za zpronevěru finančních prostředků v advokátních úschovách, popřípadě od orgánů činných v trestním řízení nebo od poškozených (tj. z obdržených usnesení o zahájení trestního stíhání, usnesení o vzetí do vazby, protokolech o vazebním zasedání, rozsudků), nejlépe ve spolupráci s analytiky z Policejního prezídia a z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci sestavila a vyhodnotila statistické údaje a kriminologické faktory objektivně způsobující a usnadňující páchání této prakticky jediné trestné činnosti na úseku advokacie bezprostředně spojené s jejím výkonem:

 • pohlaví advokátů-pachatelů,
 • věk advokátů-pachatelů v době zpronevěry,
 • jejich duševní nemoci a závislosti (gamblerství, alkoholismus…) v době před a při zpronevěře,
 • jejich životní situaci (těžká nemoc, vyhoření, rozvod…) v době před a při zpronevěře,
 • délku jejich advokátní praxe v době zpronevěry,
 • místo výkonu jejich advokátní praxe v době zpronevěry (hl. m., krajské/okresní město…),
 • způsob výkonu advokátní praxe v době zpronevěry,
 • časový úsek od přijetí finančních prostředků do úschovy do okamžiku jejich zpronevěry,
 • úschovní účel finančních prostředků (kupní smlouva, vypořádání SJM…)
 • banky, na jimiž vedených účtech advokátních úschov dochází ke zpronevěrám nejčastěji,
 • účel zpronevěry (investice, zištnost, finanční tíseň…)
 • výši zpronevěřené částky,

což vše by mělo jednak sloužit jako podklad k úvahám nad zavedením vhodně zacílených účinnějších opatření proti defraudacím advokátních úschov, jednak být i náplní tematických školení pro advokáty, včetně rozboru pravomocně odsouzených trestních případů zpronevěr advokátních úschov pohledem psychologa, kriminologa, kriminalisty a odborníka na výklad vnitřních předpisů Komory.

Reklama