Reklama
 
Blog | Tomáš Nahodil

Své vlastní compliance programy by měly mít i profesní komory

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob je letos účinný již desátým rokem. Kromě státu, krajů a obcí, které jediné jsou z jeho působnosti výslovně vyňaty (§ 6 odst. 1 cit. zákona), umožňuje trestně stíhat všechny korporace, lhostejno zda založené nebo zřízené podle soukromého či veřejného práva.

Za účelem předcházení své vlastní trestní odpovědnosti, a tedy i svého trestního stíhání, jež může vyústit nejen v povinnost uveřejnit na své náklady odsuzující rozsudek, ale třeba i v peněžitý trest (§ 15 cit. zákona), přijímají korporace zvláštní interní programy označované jako compliance programy. Jejich cílem je stanovit pravidla zabraňující trestné činnosti zaměstnanců a osob v postavení statutárních orgánů korporace. Nejčastěji tím, že předepisují systém pravidelných (nejen) protikorupčních školení, postupy pro vyhodnocování míry (nejen) korupčních rizik, včetně střetu zájmů, a zavádějí účinnou ochranu oznamovatelů nežádoucích jednání.

Právnickými osobami veřejného práva zřízenými zvláštními zákony jsou například Česká televize, Český rozhlas, veřejné vysoké školy, ale i samosprávné profesní komory – advokátní, exekutorská, notářská, lékařská, stomatologická a mnohé další.

Podobně jako všechny ostatní korporace jsou proto i ony potenciálně odpovědné za všechny úmyslné i nedbalostní trestné činy – s výjimkou těch, u nichž to zákon o trestní odpovědnosti právnických osob pro jejich povahu výslovně nepřipouští (§ 7 cit. zákona), třeba jako u opilství, zanedbání povinné výživy nebo dvojího manželství – kterých se v jejich zájmu nebo v rámci jejich činnosti (§ 8 cit. zákona) dopustí členové jejich statutárních orgánů, osoby ve vedoucím postavení nebo jejich zaměstnanci. V úvahu mohou přicházet jednání těchto osob, jimiž se jako zaměstnanci profesní komory podílejí anebo jako členové jejího orgánu rozhodují například o uzavírání smluv, o hospodaření s příspěvky členů komory nebo o jejich právech a povinnostech, nejčastěji v kárném řízení. Trestní odpovědnost profesní komory by bylo možné dovodit též v případě úniku osobních údajů jejích členů. Vyloučena nemusí být ani její trestní odpovědnost za úraz, k němuž by v jejím sídle došlo v důsledku zanedbané revize elektroinstalace nebo výtahu či spadla-li by na někoho římsa nebo okenní tabule.

Zprostit se své trestní odpovědnosti mohou profesní komory, shodně jako všechny ostatní korporace, jen tehdy, pokud vynaloží veškeré úsilí, které na nich bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu (těmito osobami) zabránily (§ 8 cit. zákona). A právě k tomu slouží ony compliance programy. Ty své by proto měly mít i profesní komory.

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama