Reklama
 
Blog | Tomáš Nahodil

Může NKÚ kontrolovat hospodaření profesních komor?

Zajímává otázka. Nejen pro studenty práv u státnic a pro advokátní koncipienty u advokátních zkoušek. NKÚ ji však ponechal bez odpovědi s tím, že zodpovědět ji není v jeho působnosti.

Profesní komory jsou zřizovány zákony. Jde o korporace veřejného práva, tak zvanou profesní samosprávu. Ta je součástí veřejné správy, do níž kromě (územní, zájmové, vysokoškolské a profesní) samosprávy spadá i státní správa.

Působnost Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) vymezuje Ústava ve spojení se zákonem o NKÚ. Ústava chápe NKÚ jako nezávislý orgán vykonávající kontrolu nad hospodařením se státním majetkem a plněním státního rozpočtu (Čl. 97 odst. 1), jehož postavení, působnost, organizační strukturu a další podrobnosti stanoví zákon o NKÚ (Čl. 97 odst. 3). V něm se uvádí, že NKÚ vykonává kontrolu jak nad hospodařením se státním majetkem, tak nad finančními prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch právnických osob [§ 3 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. b)]. A právě těmi jsou i profesní komory.

Reklama

Ústava jako předpis vyšší právní síly – ústavní zákon – stojí nad prostým zákonem o NKÚ. Podústavní předpisy musí být vykládány v souladu s ní, v mantinelech, které vytyčila. Z toho proto dovozuji, že se působnost NKÚ na hospodaření profesních komor nevztahuje.

Například v České advokátní komoře (ČAK) jsou ze zákona o advokacii povinně sdruženi všichni advokáti (a advokátní koncipienti) – obdobně jako v notářské notáři (notářští koncipienti a kandidáti), v exekutorské exekutoři (exekutorští koncipienti a kandidáti), v lékařské lékaři, ve stomatologické zubaři apod. – od nichž ČAK na základě cit. zákona vybírá příspěvky [§ 30 odst. 1] a poplatky za

  • zápis do seznamu advokátů [§ 5 odst. 1 písm. i)],
  • zápis do seznamu evropských advokátů [§ 35m odst. 1 písm. c)],
  • vydání nového identifikačního průkazu [§ 5d odst. 3],
  • vydání knihy o prohlášeních o pravosti podpisu [§ 25 odst. 4],
  • advokátní zkoušku, zkoušku způsobilosti a uznávací zkoušku [§ 7 odst. 1],
  • zkoušku mediátora [§ 49a odst. 3].

Dále ČAK na základě cit. zákona vybírá od advokátů a advokátních koncipientů pokuty, jsou-li v kárném řízení shledáni kárně odpovědnými za kárná provinění [§ 32 odst. 3 písm. c), odst. 4 písm. c)], a od fyzických osob coby žadatelů o právní porady/služby poplatky za jejich poskytnutí [§ 18a odst. 5].

Ve všech těchto případech jde tedy ve smyslu § 3 odst. 1 písm. a) zákona o NKÚ o finanční prostředky vybírané na základě zákona (o advokacii) ve prospěch právnické osoby, kontrolu hospodaření s nimiž je NKÚ oprávněn u těchto osob vykonávat podle § 3 odst. 2 písm. b) cit. zákona.

Právní úprava ostatních profesních komor je obdobná. Zdaleka nejvíc oprávnění vybírat od svých členů finanční prostředky na základě zákona je však uvedeno přímo v zákoně o advokacii. Na rozdíl od zákona o České lékařské komoře a České stomatologické komoře, notářského řádu, exekučního řádu a dalších zvláštních zákonů upravujících působnost profesních komor.

Zatímco Ústava hovoří o kontrole NKÚ nad hospodařením se státním majetkem a nad plněním státního rozpočtu, což by se samosprávných profesních komor pochopitelně netýkalo, neboť státním majetkem ani státním rozpočtem nedisponují, rozlišuje zákon o NKÚ kontrolu nad hospodařením se státním majetkem a nad hospodařením s finančními prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch právnických osob. Ústava však jako předpis vyšší právní síly – ústavní zákon – stojí nad prostým zákonem o NKÚ. Podústavní předpisy musí být vykládány v souladu s ní, v mantinelech, které vytyčila. Z toho proto dovozuji, že se působnost NKÚ na hospodaření profesních komor nevztahuje.

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama